Universeel Soefisme

WAT IS SOEFISME


De soefi heeft een tweevoudig doel in de wereld. Hij voelt het als zijn plicht ondersteuning te geven aan al wie in het leven waarheid zoekt  terwijl hij onderling begrip tussen mensen nastreeft en het ook aanmoedigt.

Wat centraal staat in het universeel soefisme  is tolerantie voor alle geloofsovertuigingen in de wereld. Voor de soefi is ware religie de zee van de waarheid en zijn alle geloofsvormen als de golven van de zee.

Er wordt geen specifieke discipline  of een bepaald geloof opgedrongen. Elke  leerling  is vrij voor zichzelf te denken. De enige bedoeling van de meester is de ziel van de zoeker naar waarheid vrij te maken.


DOELSTELLINGEN VAN HET UNIVERSEEL SOEFISME


 1. Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de

godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van

geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf kunnen wegvallen, het

menselijk hart mogen overlopen van liefde en alle haat veroorzaakt

door onderscheid en verschillen moge worden uitgeroeid.


 1. Het ontdekken van het licht en de kracht die verborgen zijn in de mens,

het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht

van de mystiek en de kern van wijsbegeerte, zonder in te grijpen in

gewoonten of overtuigingen.


 1. Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, dichter bij elkaar te brengen door de uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broederschap vanzelf moge ontstaan en de mens zijn medemens moge ontmoeten voorbij de enge grenzen van natie en rasDE 10 SOEFI GEDACHTEN 


De tien belangrijkste Soefi gedachten behelzen alle belangrijke aspecten van het innerlijk leven van de mens.

 1. Er is Eén God: de Eeuwige, het Enige Wezen, buiten Hem bestaat er niemand.
 2. Er is Eén Meester: de Geest van Leiding over alle Zielen, die Zijn volgelingen voortdurend tot het licht leidt.
 3. Er is één heilig boek: het geheiligd schrift van de natuur, het enige geschrift dat de lezer kan verlichten.
 4. Er is Eén Religie:  het zonder afdwalen voortgaan in de juiste richting, die van het ideaal dat het levensdoel vervult van elke ziel.
 5. Er is Eén Wet: de wet van  wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een onzelfzuchtig geweten gepaard aan een  ontwaakt besef van rechtvaardigheid.
 6. Er is Eén Verwantschap, de menselijke verwantschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het Ouderschap van God.
 7. Er is Eén Moraal: de liefde die uit zelfverloochening opwelt en in weldaden tot bloei komt.
 8. Er is Eén Voorwerp van Verering: de schoonheid, die door al haar aspecten heen het hart van haar aanbidders verheft van het geziene tot het Ongeziene.
 9. Er is Eén Waarheid: de ware kennis van ons wezen, innerlijk en uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid.
 10. Er is Eén Pad: het teniet doen van het onwerkelijke ego in het werkelijke, dat de sterveling opheft tot onsterfelijkheid en waarin alle volmaaktheid gelegen is.DE GEBEDEN


Link naar de gebeden in het Nederlands, Engels en Frans: Gebeden 3 talen E-NL-FR.pdf
Aanroep


Tot de Ene,

de volmaaktheid

van liefde,

harmonie

en schoonheid,

het enige wezen;

verenigd met alle verlichte zielen

die de belichaming vormen van de Meester,

de Geest van Leiding.
Saum


Geprezen zijt Gij, allerhoogste God,

almachtig, alomtegenwoordig, aldoordringend,

het Enige Wezen.

Neem ons in Uw ouderarmen,

hef ons op uit de dichtheid van de aarde.

Uw schoonheid aanbidden wij,

aan U geven wij ons gewillig over.

Allergenadigst en barmhartig God,

geïdealiseerde Heer van de hele mensheid,

U alleen aanbidden wij

en naar U alleen gaat ons verlangen uit.

Open ons hart voor Uw schoonheid,

verlicht onze ziel met goddelijk licht.

O Gij, de volmaaktheid

van liefde, harmonie en schoonheid.

Almachtig schepper, onderhouder, rechter

en vergever van onze tekortkomingen,

Heer God van het oosten en van het westen,

van de werelden omhoog en omlaag

en van de geziene en ongeziene wezens,

stort Uw liefde en Uw licht over ons uit.

Geef voedsel aan ons lichaam,

ons hart en onze ziel.

Gebruik ons voor het doel dat Uw wijsheid kiest

en leid ons op het pad van Uw eigen goedheid.

Trek ons nader tot U, ieder ogenblik van ons leven,

tot zich in ons weerspiegelen moge

Uw genade, Uw heerlijkheid, Uw wijsheid,

Uw vreugde en Uw vrede.

Amen
Salat


Allergenadigst Heer, Meester,

Messias en verlosser van de mensheid,

wij groeten U in alle ootmoed.

Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg,

het goddelijk licht en de Geest van Leiding,

Alpha en Omega.

Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens:

in een liefdevolle moeder, in een vriendelijk vader,

in een onschuldig kind, in een helpend vriend,

in een bezielend leraar.

Geef dat wij U herkennen mogen

in al Uw heilige namen en vormen:

als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha.

Laat ons U kennen als Abraham, als Salomo, als

Zarathoesthra, als Mozes, als Jezus, als Mohammed

en in veel meer namen en vormen,

bekend en onbekend aan de wereld.

Wij aanbidden Uw verleden,

Uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezen

en we zien uit naar Uw zegen in de toekomst.

O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God,

Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt,

Gij komt op aarde als een duif van omhoog

wanneer Dharma in verval is en spreekt het woord

dat U in de mond wordt gelegd

zoals het licht de wassende maan vult.

Laat de ster van het goddelijk licht,

die in Uw hart schijnt

zich weerspiegelen in het hart van Uw toegewijden.

Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken,

de hele mensheid verlichten

en maken tot één enkele broederschap

in het vaderschap van God.

Amen
Khatum


O Gij, die de volmaaktheid zijt

van liefde, harmonie en schoonheid,

Heer van hemel en aarde,

open ons hart

opdat wij Uw stem mogen horen

die voortdurend van binnenuit komt.

Ontsluit ons Uw goddelijk licht

dat in onze ziel is verborgen,

opdat wij het leven beter mogen kennen en

begrijpen.

Allergenadigst en barmhartig God

schenk ons Uw grote goedheid,

leer ons Uw liefdevol vergeven,

hef ons op boven alle onderscheid en verschil

dat de mensen verdeelt,

zend ons de vrede van Uw goddelijke geest

en verenig ons allen

in Uw volmaakte wezen.

Amen